Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    305.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
16 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
143794
ລາງວັນ 2
984235
ລາງວັນ 3
253183
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
770240
393904
596639
631538
130386
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
984891
138953
494324
446001
264977
15 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
643012
ລາງວັນ 2
760891
ລາງວັນ 3
409752
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
133357
724666
707564
847025
867918
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
819594
838903
544992
499037
879442
14 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
219340
ລາງວັນ 2
619780
ລາງວັນ 3
538641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
748698
235037
952512
256965
780423
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
656710
792550
180320
701548
238812
13 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
532184
ລາງວັນ 2
708679
ລາງວັນ 3
167530
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
841768
972565
841398
397061
352834
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
787537
144643
115841
631174
702956
12 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
243618
ລາງວັນ 2
907568
ລາງວັນ 3
136429
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
137302
676266
856767
731817
975911
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
120584
659014
621960
707406
812054
11 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
324095
ລາງວັນ 2
836457
ລາງວັນ 3
025318
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
893630
240873
146183
124236
281624
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
735163
816688
238707
744923
517305
10 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
327109
ລາງວັນ 2
795346
ລາງວັນ 3
814227
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
462824
805309
803019
299893
754789
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
168940
851085
143584
441682
459730
09 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
769283
ລາງວັນ 2
157086
ລາງວັນ 3
930472
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
289045
147879
681648
531395
846443
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
771494
138858
372229
720003
878393
08 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
254318
ລາງວັນ 2
306977
ລາງວັນ 3
879361
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
703835
906134
413969
563848
121445
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
774469
905118
638717
160110
853383
07 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
249606
ລາງວັນ 2
975881
ລາງວັນ 3
628252
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
367033
388403
371759
700694
820868
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
625619
664255
442187
323789
691334
06 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
368472
ລາງວັນ 2
790886
ລາງວັນ 3
159462
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
319480
946871
614802
796213
844241
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
860841
725429
780073
240222
965433
05 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
092183
ລາງວັນ 2
129795
ລາງວັນ 3
748351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
371008
787822
313191
136733
881896
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
501822
806946
126057
834142
811324
04 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
251993
ລາງວັນ 2
960174
ລາງວັນ 3
478096
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
627993
644000
754108
746051
951817
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
621697
390008
965083
416862
281604
03 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
340578
ລາງວັນ 2
789063
ລາງວັນ 3
429785
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478005
940098
946126
491105
574330
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
531679
534282
976200
849785
500140
02 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
427530
ລາງວັນ 2
718952
ລາງວັນ 3
508676
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
850530
767731
858344
899125
179400
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
751528
316750
635417
769109
551041
01 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
206442
ລາງວັນ 2
857841
ລາງວັນ 3
647765
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
349652
150262
382745
905622
748429
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
135118
695332
285329
537881
950663
31 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
681756
ລາງວັນ 2
524158
ລາງວັນ 3
651752
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
453371
782657
795808
985770
437367
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
514893
917200
542621
399383
859832
30 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
029181
ລາງວັນ 2
584178
ລາງວັນ 3
631963
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
690420
964871
956953
174946
485328
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
603385
585935
819728
413322
974001
29 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
091359
ລາງວັນ 2
520122
ລາງວັນ 3
657942
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
191947
502817
503163
605338
532411
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
321275
575533
863358
637714
247255
28 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
062846
ລາງວັນ 2
149378
ລາງວັນ 3
793948
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
248006
493018
937020
706929
259632
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
318199
328188
489486
728205
491663
27 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
591058
ລາງວັນ 2
432198
ລາງວັນ 3
258481
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
504676
841527
349461
564350
166531
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
696069
626193
289911
764830
674206
26 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
259121
ລາງວັນ 2
752746
ລາງວັນ 3
985423
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
671718
331838
876184
911559
298857
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
294252
438117
950896
848220
191855
25 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
854752
ລາງວັນ 2
826475
ລາງວັນ 3
619028
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
867016
602491
578485
484729
170287
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
789895
707782
314331
340277
991194
24 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
718054
ລາງວັນ 2
466567
ລາງວັນ 3
283560
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
153051
540736
807573
812107
469305
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
845086
816054
994108
754760
972066
23 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
591379
ລາງວັນ 2
435281
ລາງວັນ 3
208825
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
780415
723163
435280
358911
426718
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
542420
432653
789475
156823
758616
22 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
718950
ລາງວັນ 2
205911
ລາງວັນ 3
657436
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
316043
606391
374772
284689
635405
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
903329
208800
242285
388934
657161
21 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
097535
ລາງວັນ 2
528516
ລາງວັນ 3
648397
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
635027
428437
328602
565279
212664
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
752683
847307
963617
635032
457039
20 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
719236
ລາງວັນ 2
291014
ລາງວັນ 3
653525
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
401908
408922
187429
463039
352201
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
888380
794446
251688
753276
598360
19 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
570487
ລາງວັນ 2
982105
ລາງວັນ 3
223647
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
397433
455562
134096
764734
227800
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
178677
507333
771683
620716
936470
18 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
041947
ລາງວັນ 2
564156
ລາງວັນ 3
403527
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
565841
737357
407994
356763
772722
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
760471
989581
559747
431917
623128
17 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
568346
ລາງວັນ 2
356845
ລາງວັນ 3
796256
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
195660
503011
969610
553700
905728
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
809867
904694
531746
937831
989368
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ