Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/16
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    304.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
15 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
804270
ລາງວັນ 2
169065
ລາງວັນ 3
917308
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
958969
527206
770938
544490
678678
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316386
128999
792906
988739
894226
14 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
802086
ລາງວັນ 2
195381
ລາງວັນ 3
832590
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
929556
655203
500270
728380
437222
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
529212
963159
985355
713787
631683
13 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
959639
ລາງວັນ 2
064427
ລາງວັນ 3
291481
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
181439
927272
799978
963528
803969
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
306487
755247
415704
226453
977227
12 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
238340
ລາງວັນ 2
408263
ລາງວັນ 3
763572
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
729071
904621
922802
530840
605926
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265341
992311
431923
719135
687939
11 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
505114
ລາງວັນ 2
497513
ລາງວັນ 3
209107
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
930630
596184
359776
305384
154861
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
288719
224307
355864
187930
730515
10 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
683029
ລາງວັນ 2
130264
ລາງວັນ 3
202846
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
632574
933718
224254
753613
971081
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
613031
530044
661230
839099
771990
09 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
684162
ລາງວັນ 2
513791
ລາງວັນ 3
297553
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
237799
556828
225655
172411
199417
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
350443
851249
232254
442307
453960
08 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
213780
ລາງວັນ 2
202682
ລາງວັນ 3
193940
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
547407
881927
983898
998468
522251
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
619163
501412
289591
179788
603512
07 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
217151
ລາງວັນ 2
285319
ລາງວັນ 3
631852
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
690452
405338
540402
534215
551502
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
969195
921834
992338
689814
444205
06 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
275448
ລາງວັນ 2
857420
ລາງວັນ 3
197006
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193360
804675
648186
704660
643269
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
919604
682331
824481
544476
333691
05 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
568106
ລາງວັນ 2
133891
ລາງວັນ 3
519426
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
970572
404206
639475
561768
631274
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
114564
180023
290940
615595
844515
04 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
164790
ລາງວັນ 2
482700
ລາງວັນ 3
051357
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
508156
133640
272006
704069
933794
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
959915
275681
950943
810433
820225
03 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
201931
ລາງວັນ 2
521465
ລາງວັນ 3
190280
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
959565
979397
831434
262430
261202
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
874210
440865
960404
319877
520426
02 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
091878
ລາງວັນ 2
537723
ລາງວັນ 3
168492
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
541265
594087
939502
259015
119652
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
315158
969242
834215
989749
837635
01 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
827927
ລາງວັນ 2
194132
ລາງວັນ 3
530816
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
577951
778182
684171
846474
145178
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
113909
649105
354195
522900
454469
31 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
289365
ລາງວັນ 2
194278
ລາງວັນ 3
136523
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
370019
805506
387697
759024
187968
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
930004
517012
900037
564088
270840
30 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
567181
ລາງວັນ 2
891069
ລາງວັນ 3
108246
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
624436
199080
121625
275650
114960
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
938710
363758
188468
138330
775070
29 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
295764
ລາງວັນ 2
417519
ລາງວັນ 3
650294
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
777698
633396
497549
304715
147080
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
568722
715974
373121
112878
821436
28 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
158442
ລາງວັນ 2
860579
ລາງວັນ 3
096563
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
868650
157086
274325
738855
723999
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
340992
575275
908173
242144
936267
27 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
295203
ລາງວັນ 2
108416
ລາງວັນ 3
860247
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
832712
751481
803419
490191
716677
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
387928
579063
690006
176653
177195
26 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
087161
ລາງວັນ 2
126599
ລາງວັນ 3
984024
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
993359
523204
507596
318134
532781
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
250851
786481
719252
353137
879133
25 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
284359
ລາງວັນ 2
439541
ລາງວັນ 3
093280
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
893816
214397
326157
218827
708155
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
247612
880869
585428
869781
977401
24 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
299713
ລາງວັນ 2
101885
ລາງວັນ 3
569863
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
745442
703941
131841
953227
210184
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
623642
269972
422051
206594
929487
23 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
291687
ລາງວັນ 2
086517
ລາງວັນ 3
612084
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
177275
282865
495796
575207
350934
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
667302
242351
126249
295754
567994
22 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
590479
ລາງວັນ 2
634921
ລາງວັນ 3
786028
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
765484
527395
801420
706418
719200
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
647807
413618
928228
612849
351332
21 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
598134
ລາງວັນ 2
634953
ລາງວັນ 3
206517
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
456007
336697
719325
118904
773781
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
205912
964990
452670
185743
170883
20 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825451
ລາງວັນ 2
163726
ລາງວັນ 3
986943
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
579240
823928
656395
477911
213725
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
405801
504337
268584
505266
780733
19 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
493349
ລາງວັນ 2
152676
ລາງວັນ 3
216620
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
348307
524779
891449
661479
691532
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
282325
296841
581513
708808
345007
18 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
091612
ລາງວັນ 2
239639
ລາງວັນ 3
788157
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
991868
989717
423646
285027
650770
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558873
935067
236211
699746
112624
17 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
114674
ລາງວັນ 2
595284
ລາງວັນ 3
440552
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
736511
416620
281225
461385
850993
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
927372
332095
695879
750041
649202
16 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
536387
ລາງວັນ 2
251810
ລາງວັນ 3
841171
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
867153
211534
919100
665991
929252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
946426
943132
428764
271995
324455
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ