Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/12/08
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    295.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
08 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
817567
ລາງວັນ 2
374896
ລາງວັນ 3
991621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
224048
714936
658686
910730
256408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
381443
890919
670202
370362
229423
07 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
881069
ລາງວັນ 2
610653
ລາງວັນ 3
372843
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
571474
149971
309639
934050
363850
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
426903
470446
265136
679516
469809
06 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
278711
ລາງວັນ 2
618374
ລາງວັນ 3
373539
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
243853
340791
279925
184971
683335
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
875425
918349
123820
248808
725832
05 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
557439
ລາງວັນ 2
229702
ລາງວັນ 3
396214
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
602332
387663
932566
159533
985742
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
915584
771314
909928
929148
295753
04 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
414091
ລາງວັນ 2
243168
ລາງວັນ 3
495395
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
185018
290218
461312
686260
888323
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
769316
863461
156687
644820
605486
03 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
619123
ລາງວັນ 2
132525
ລາງວັນ 3
797008
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
342106
355447
633706
171175
552360
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
800160
486197
143262
433000
785497
02 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
317025
ລາງວັນ 2
857219
ລາງວັນ 3
394162
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
382704
366080
435690
284668
982959
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
521465
135068
297864
575509
188144
01 December 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
432690
ລາງວັນ 2
782531
ລາງວັນ 3
910586
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
550029
967169
473777
737778
845990
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
118262
857412
724932
789528
829026
30 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
437169
ລາງວັນ 2
821440
ລາງວັນ 3
559475
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
893102
374055
183683
327470
554779
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
122828
646886
651621
237498
857652
29 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
472356
ລາງວັນ 2
896041
ລາງວັນ 3
510428
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
891624
346267
478632
578905
332570
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
955972
418468
251926
324555
364610
28 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
073905
ລາງວັນ 2
135930
ລາງວັນ 3
999317
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
526366
156615
233402
628404
851538
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
354008
655277
193748
795537
943064
27 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
968071
ລາງວັນ 2
314829
ລາງວັນ 3
758206
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
561454
827807
854520
492411
746139
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
443734
374158
117341
308439
220549
26 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
120437
ລາງວັນ 2
563718
ລາງວັນ 3
897197
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
672066
977089
261944
294333
742495
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
427379
739831
324913
866795
961463
25 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
657909
ລາງວັນ 2
412607
ລາງວັນ 3
976088
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
972023
527796
541855
234427
568498
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
207208
611488
243094
386284
421272
24 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
786314
ລາງວັນ 2
941516
ລາງວັນ 3
125979
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
830248
819990
913500
438072
692411
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
501512
212506
520436
442313
651827
23 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
245107
ລາງວັນ 2
967285
ລາງວັນ 3
250738
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
240375
529507
183901
621723
561687
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
189288
460170
415817
999047
233588
22 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
549437
ລາງວັນ 2
126174
ລາງວັນ 3
979627
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
318251
422634
627614
330487
771489
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
188904
328236
490569
874017
423956
21 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
378204
ລາງວັນ 2
495063
ລາງວັນ 3
208516
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
555360
893318
112319
152388
572334
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
119178
596640
733837
143931
134974
20 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
547612
ລາງວັນ 2
034952
ລາງວັນ 3
687405
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193032
219033
897268
379543
256509
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
219008
618786
757244
511438
152990
19 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
071951
ລາງວັນ 2
193841
ລາງວັນ 3
286394
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
594697
896039
838212
990071
644327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
410674
434081
369838
645612
952732
18 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
461024
ລາງວັນ 2
502730
ລາງວັນ 3
275283
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293143
785092
825343
573972
853447
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
366278
739145
921623
311136
874617
17 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
593404
ລາງວັນ 2
411629
ລາງວັນ 3
204172
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
645584
883849
689329
353094
549415
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
632432
222931
308653
886500
537139
16 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597451
ລາງວັນ 2
102868
ລາງວັນ 3
651420
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
632223
176143
527221
637967
845723
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
486864
606358
677990
112181
357611
15 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
538169
ລາງວັນ 2
987540
ລາງວັນ 3
201944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
221090
692634
322421
991309
598116
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
858048
999678
980760
514171
250529
14 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
642915
ລາງວັນ 2
394197
ລາງວັນ 3
810477
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
869456
288630
638935
337957
601327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
139325
817548
808727
336771
924487
13 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828531
ລາງວັນ 2
498266
ລາງວັນ 3
647492
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
878671
866952
904811
914822
353493
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698837
596422
711609
179148
222509
12 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825776
ລາງວັນ 2
970212
ລາງວັນ 3
347819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
682407
120138
692962
807730
522782
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
565977
897830
854041
974971
515816
11 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
519289
ລາງວັນ 2
654921
ລາງວັນ 3
305298
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
256307
604418
655962
940454
225407
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
510170
715172
705099
705797
877374
10 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
291658
ລາງວັນ 2
764108
ລາງວັນ 3
196975
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
685134
188279
868190
403208
759627
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
255855
271408
924803
595751
564095
09 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
812505
ລາງວັນ 2
697916
ລາງວັນ 3
305591
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
486279
283573
965741
657381
427915
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
911332
421264
996010
364221
980281
08 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597326
ລາງວັນ 2
438496
ລາງວັນ 3
281521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
345918
956043
164348
353040
583675
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
124541
892400
635099
849353
308236
07 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
752540
ລາງວັນ 2
984266
ລາງວັນ 3
548479
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164369
610938
845859
713619
600386
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
220855
701238
481016
239791
806436
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ