Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    305.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
14 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
199664
ລາງວັນ 2
528454
ລາງວັນ 3
625102
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
767807
306687
112303
487101
426013
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
717452
933379
659385
117494
364138
13 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
856212
ລາງວັນ 2
910364
ລາງວັນ 3
105571
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
408129
949378
778700
493704
497424
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
344653
459522
695457
833705
150103
12 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
835193
ລາງວັນ 2
163219
ລາງວັນ 3
446211
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
497049
127677
200826
809050
202372
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
423148
475212
751980
325502
292728
11 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
853170
ລາງວັນ 2
291408
ລາງວັນ 3
674183
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
905004
782389
857944
605377
940540
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
206879
299062
409894
236035
958514
10 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
126805
ລາງວັນ 2
874502
ລາງວັນ 3
251176
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
152973
140159
640457
938090
619749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
361673
674585
848744
239882
804254
09 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
288923
ລາງວັນ 2
913547
ລາງວັນ 3
638658
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
223937
418327
814301
874144
659785
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
125630
427351
717234
817724
862860
08 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
091349
ລາງວັນ 2
436579
ລາງວັນ 3
251143
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
986393
737033
904276
408705
130011
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
219971
946207
377325
765836
600098
07 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
936350
ລາງວັນ 2
663023
ລາງວັນ 3
188677
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164952
773645
414957
605702
223551
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
172955
454929
293416
848968
144623
06 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
344748
ລາງວັນ 2
706286
ລາງວັນ 3
933906
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
863519
586962
896941
464705
138155
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
661306
821612
738433
669086
724409
05 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
397603
ລາງວັນ 2
424874
ລາງວັນ 3
580401
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
593835
962037
674397
940388
224066
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
355166
972521
152261
871026
871806
04 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
799862
ລາງວັນ 2
216600
ລາງວັນ 3
469963
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
207286
309913
288152
385853
333578
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
413202
410996
253435
796368
493365
03 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
444781
ລາງວັນ 2
713585
ລາງວັນ 3
315592
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
712711
248366
735776
474316
380924
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
618488
333385
347818
581358
687711
02 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
236271
ລາງວັນ 2
278272
ລາງວັນ 3
238434
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
818531
298006
120394
271088
159356
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
302224
614286
867699
144516
832399
01 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
922499
ລາງວັນ 2
530195
ລາງວັນ 3
664041
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
112016
572885
339052
211310
494097
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
685760
767541
852166
745485
774195
31 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
440357
ລາງວັນ 2
711497
ລາງວັນ 3
678858
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
597945
575169
286269
493361
358048
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
207337
264517
991424
931492
988229
30 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
764026
ລາງວັນ 2
315263
ລາງວັນ 3
284267
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
112159
606082
886166
888345
298398
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
359821
661240
483578
874742
894847
29 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912317
ລາງວັນ 2
826708
ລາງວັນ 3
136408
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
534291
525726
439816
822333
509352
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
961445
188999
304171
421653
323605
28 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
458903
ລາງວັນ 2
809124
ລາງວັນ 3
120070
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
296750
427040
417943
723787
343105
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191393
419484
132905
363885
728872
27 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346625
ລາງວັນ 2
385164
ລາງວັນ 3
409505
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
641282
370987
584451
155772
250671
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
632724
750631
599515
666093
949572
26 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
425864
ລາງວັນ 2
138894
ລາງວັນ 3
143810
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
180760
169898
901221
750428
744462
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
708273
854357
336618
674608
583820
25 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
827434
ລາງວັນ 2
544600
ລາງວັນ 3
197983
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
366809
663262
183107
291458
696578
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
841251
193155
878624
186588
649099
24 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
637055
ລາງວັນ 2
546918
ລາງວັນ 3
027139
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
985408
237906
643406
365322
892764
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
535312
780217
307512
598753
347282
23 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
374820
ລາງວັນ 2
196397
ລາງວັນ 3
029224
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
706502
502668
467184
172447
804106
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
542214
767365
583216
914919
141950
22 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
263008
ລາງວັນ 2
431255
ລາງວັນ 3
196976
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
323113
290803
698188
770870
294370
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
212160
705317
339982
144069
787635
21 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
324160
ລາງວັນ 2
654928
ລາງວັນ 3
793602
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
869473
470289
407809
977953
910172
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
284388
621647
601602
800973
295287
20 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
234509
ລາງວັນ 2
052161
ລາງວັນ 3
810307
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
609328
759578
146856
345708
245226
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
986271
651320
985441
560800
759456
19 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
310298
ລາງວັນ 2
052934
ລາງວັນ 3
674869
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
630803
694770
627576
269243
772549
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
522421
264956
373529
250536
934621
18 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
214309
ລາງວັນ 2
753689
ລາງວັນ 3
670219
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
928468
901486
506856
366204
868339
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
487638
122538
124145
874677
603391
17 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
462198
ລາງວັນ 2
821967
ລາງວັນ 3
045830
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
889525
637731
410360
363113
659440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
993622
255552
849482
672664
589784
16 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
283946
ລາງວັນ 2
819343
ລາງວັນ 3
930621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
756008
233246
912409
964204
334284
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
916580
275556
576792
748740
655619
15 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382747
ລາງວັນ 2
958714
ລາງວັນ 3
013582
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
507984
700969
343518
354918
186771
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
908036
452589
462146
277277
321090
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ