Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    304.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
15 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
772630
ລາງວັນ 2
436315
ລາງວັນ 3
238040
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
255830
822109
433075
986786
371502
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
548567
404587
377508
584434
347339
14 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
240893
ລາງວັນ 2
189630
ລາງວັນ 3
650875
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
248469
888571
362931
851637
757725
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
325344
575892
231221
313352
557025
13 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
345519
ລາງວັນ 2
768529
ລາງວັນ 3
059764
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
397051
370538
998747
635777
380938
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
696084
982332
259815
845498
593301
12 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
210697
ລາງວັນ 2
967418
ລາງວັນ 3
748653
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
744428
648756
978708
331813
262570
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
931427
494848
771151
697021
952279
11 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
541102
ລາງວັນ 2
376307
ລາງວັນ 3
877742
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
554578
652858
513965
852851
365872
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316025
575104
188557
159960
117204
10 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753960
ລາງວັນ 2
529997
ລາງວັນ 3
195396
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
530264
788441
210438
456116
523928
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
340756
775298
215007
712895
151269
09 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
816957
ລາງວັນ 2
263627
ລາງວັນ 3
268011
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
915652
628620
654492
851256
478288
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
842990
228359
708890
673741
604643
08 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
768809
ລາງວັນ 2
216543
ລາງວັນ 3
468132
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
560443
892635
798495
673836
451887
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
631874
119463
529925
433905
469135
07 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
059642
ລາງວັນ 2
965454
ລາງວັນ 3
387021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
897116
532922
810273
485908
538068
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
828394
799572
663653
329632
312471
06 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
436650
ລາງວັນ 2
782510
ລາງວັນ 3
258936
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
295614
226581
184832
744652
314851
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
262037
933456
589174
786114
558929
05 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
195409
ລາງວັນ 2
521401
ລາງວັນ 3
087825
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
820291
297296
876005
442139
166722
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
379062
910451
762178
811566
407781
04 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
799641
ລາງວັນ 2
149566
ລາງວັນ 3
506192
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
932173
241630
576581
346639
874685
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
744282
991281
878046
632678
196742
03 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
497128
ລາງວັນ 2
145820
ລາງວັນ 3
986965
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
553718
732402
375480
598341
665933
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
303314
253876
364678
139971
403343
02 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
298754
ລາງວັນ 2
711671
ລາງວັນ 3
931537
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860769
993630
415885
427887
479582
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
409709
910885
312192
791972
600433
01 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
550197
ລາງວັນ 2
917621
ລາງວັນ 3
467934
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
995509
369301
178892
560139
669357
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
446502
854156
917541
155974
586870
30 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
169186
ລາງວັນ 2
476910
ລາງວັນ 3
152946
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
556004
546928
360430
802421
814498
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
673499
145921
191939
544518
565675
29 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
192776
ລາງວັນ 2
435954
ລາງວັນ 3
550748
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
558615
239970
446983
498740
519329
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
217427
373386
519770
591876
123824
28 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
165361
ລາງວັນ 2
871584
ລາງວັນ 3
195214
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
895413
285321
451674
871713
279732
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
465605
155045
889265
511373
508423
27 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
279718
ລາງວັນ 2
453262
ລາງວັນ 3
384719
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
198091
222452
503570
514823
767623
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
720213
713484
216184
988044
869787
26 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
794805
ລາງວັນ 2
149863
ລາງວັນ 3
621420
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
439908
874504
991290
561981
613930
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
421315
264582
638066
851084
380322
25 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375169
ລາງວັນ 2
193598
ລາງວັນ 3
086428
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
525602
365470
538157
683718
552115
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
584758
378220
940296
130893
704456
24 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
653987
ລາງວັນ 2
882467
ລາງວັນ 3
293131
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478737
655631
792507
449204
937881
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
917678
130399
947295
501678
959625
23 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
166811
ລາງວັນ 2
864229
ລາງວັນ 3
291236
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
840275
907441
880719
526269
512830
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
237854
870908
879767
847998
824931
22 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
791735
ລາງວັນ 2
105482
ລາງວັນ 3
632196
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432431
966944
138889
407711
259143
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
637550
456903
327433
269251
126818
21 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788293
ລາງວັນ 2
105983
ລາງວັນ 3
541573
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
499153
111888
125019
601259
603236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
419413
650925
267337
745177
819366
20 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
263531
ລາງວັນ 2
475791
ລາງວັນ 3
906635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
988276
180033
825755
461520
669441
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
872449
641233
985993
370341
909721
19 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
559382
ລາງວັນ 2
948264
ລາງວັນ 3
782879
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709875
163249
322941
982834
399100
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
964490
256833
141311
871592
621880
18 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
587430
ລາງວັນ 2
649157
ລາງວັນ 3
203546
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
730504
885081
731042
955964
333320
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
833778
396913
588365
502821
532715
17 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
214029
ລາງວັນ 2
342864
ລາງວັນ 3
760116
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
276335
666823
320485
354727
486036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
986630
784665
978178
795477
448641
16 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
867052
ລາງວັນ 2
351031
ລາງວັນ 3
778925
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
359878
708655
688801
335723
209351
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
226801
814876
286733
977672
602512
15 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
774262
ລາງວັນ 2
109516
ລາງວັນ 3
656703
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
261399
614344
160612
121617
478213
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
195004
366618
522784
541688
959741
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ